Obchodni podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Lubošem Falhaurem, IČ: 68462166, se sídlem Pernštýnská 141, 533 41 Lázně Bohdaneč, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Pořadatel“) a nakupujícími osobami (dále jen “Zákazník“) týkající se prodeje Vstupenek na Akce, jak jsou definovány níže.

1.2.       Zákazník prohlašuje, že se před zakoupením Vstupenky seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

2.1.       Akce – společenská, kulturní či jiná akce spočívající ve využití volného času, která se koná v Pořadatelem určeném čase a místě.

2.2.       Vstupenka – vydaná cenina, která opravňuje jejího držitele ke vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky a následnou účastí na Akci vyslovuje její držitel souhlas s provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a zavazuje se respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

2.3.       Zákazník – Spotřebitel, který má zájem o zakoupení Vstupenky na Akci prostřednictvím Prodejní sítě.

3. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

3.1.       Pořadatel nikterak neodpovídá za pravost a platnost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť.

3.2.       Pořadatel může dle vlastního uvážení pro jednotlivé Akce vydat jeden či více druhů Vstupenek, jež se mohou lišit například cenou či rozsahem služeb s ní spojených. Informace o jednotlivých druzích Vstupenek jsou dostupné na Prodejních místech a webové stránce Pořadatele.

3.3.       Počet Vstupenek na Akci může být omezen. Vstupenky je možno zakoupit pouze v případě, že jsou stále v nabídce Pořadatele a že nebyly vyprodány.

3.4.       Vstupenky lze zakoupit následujícím způsobem:

3.4.1.    přímý prodej
–       je možný i bez předchozí rezervace výhradně na Prodejním místě v jeho otevírací době;
–       po uhrazení kupní ceny Vstupenky na Prodejním místě obdrží Zákazník originál Vstupenky.

3.4.2.    online rezervace
–       rezervaci Vstupenky je nutno provést výhradně prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace Pořadatele;
–       Vstupenky není možno rezervovat v posledních 3 dnech před konáním Akce;
–       Zákazník může v rámci jedné rezervace objednat maximálně 10 kusů Vstupenek na jednu Akci;
–       rezervace je Zákazníkovi potvrzena prostřednictvím e-mailu, na který je zasláno rezervační číslo;
–       kupní cenu rezervované Vstupenky je možno uhradit pouze na Prodejním místě po předložení rezervačního čísla;
–       kupní cena Vstupenky se může od okamžiku rezervace do jejího zaplacení změnit, závazná je vždy kupní cena v okamžiku rezervace;
–       rezervace je platná 24 hodin od okamžiku jejího potvrzení, v případě nevyzvednutí Vstupenky v této lhůtě se rezervace automaticky ruší a Vstupenka je opět uvolněna do prodeje.

3.4.3.     online prodej
–       Vstupenku je dále možno zakoupit online prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace Pořadatele;
–       Zákazník může v rámci jedné objednávky zakoupit maximálně 10 kusů Vstupenek na jednu Akci;
–       před uhrazením kupní ceny zvolí Zákazník způsob doručení Vstupenky (tj. prostřednictvím e-mailu – elektronická Vstupenka). Vstupenky nelze zaslat na dobírku;
–       Vstupenku je možno uhradit následujícím způsobem:

  • platební kartou prostřednictvím online platební brány Gopay. Platba prostřednictvím platební karty může být zpoplatněna; o výši případného poplatku bude Zákazník informován před uskutečněním platby; a
  • bankovním převodem na účet Pořadatele č. 1360830037/3030 (Air Bank), a to dle pokynů, které budou Zákazníkovi zaslány prostřednictvím e-mailu. Kupní cena musí být připsána na účet Pořadatele nejpozději do 2 pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka zrušena. V případě, že bude kupní cena uhrazena pouze částečně, objednávka bude taktéž zrušena. V případě zrušení objednávky odešle Pořadatel případnou platbu zpět Zákazníkovi. Při zadávání platebního příkazu je Zákazník povinen vyplnit správný variabilní symbol objednávky, který obdržel v potvrzujícím e-mailu. V případě chybného uvedení či chybějícího variabilního symbolu bude objednávka zrušena. Platba bankovním převodem je možná pouze s dostatečným časovým předstihem před konáním Akce. Pokud nebude platba připsána na účet Pořadatele nejpozději 24 hodin před začátkem Akce, objednávka se ruší a případná později obdržená platba bude vrácena Zákazníkovi. V případě nákupu Vstupenky v době kratší, než 5 pracovních dnů před konáním Akce doporučuje Pořadatel Zákazníkovi využít k úhradě kupní ceny Vstupenky jiný způsob platby (např. prostřednictvím platební karty). Platba bankovním převodem není umožněna v případě nákupu Vstupenky v době kratší, než 3 pracovní dny před konáním Akce. Bankovní převod může být zpoplatněn dle platného ceníku banky Zákazníka;

–       Zákazník obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí objednávky a po uhrazení kupní ceny Vstupenky, resp. připsání platby na účet Pořadatele, obdrží Zákazník potvrzení úspěšného dokončení objednávky;

–       v případě výběru elektronické Vstupenky je tato zaslána Zákazníkovi ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu spolu s potvrzením o dokončení objednávky. Elektronickou Vstupenku si může Zákazník dále vyzvednout na webové stránce Provozovatele pomocí odkazu v zaslaném e-mailu. Elektronickou Vstupenku je nutno vytisknout a mít s sebou při vstupu na Akci, bez vytištěné verze elektronické Vstupenky nebude Zákazníkovi umožněn vstup na Akci;

–       elektronická Vstupenka je vybavena specifickým čárovým kódem, jež bude předmětem kontroly při vstupu na Akci. Vstup na Akci bude umožněn tomu Zákazníkovi, který předloží elektronickou Vstupenku s příslušným čárovým kódem jako první v pořadí. Případní další Zákazníci, prokazující se elektronickou Vstupenkou se shodným čárovým kódem, nebudou na Akci vpuštěni. Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným kopírováním elektronické Vstupenky řádně doručené Zákazníkovi, který provedl objednávku.

3.4.4.     hromadné objednávky
–          objednávky Vstupenek v počtu větším než 10 kusů je možno učinit pouze prostřednictvím e-mailu na níže uvedené e-mailové adrese Pořadatele;

–    e-mailové objednávky mají formu závazné nabídky k uzavření kupní smlouvy o koupi Vstupenek a musí obsahovat alespoň: název, datum a čas konání Akce; počet Vstupenek; a identifikační a fakturační údaje Zákazníka. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem e-mailového potvrzení objednávky ze strany Pořadatele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Pořadatel není povinen objednávku Zákazníka přijmout;

–       kupní cena Vstupenek bude ze strany Zákazníka uhrazena na základě faktury vystavené Pořadatelem a doručené Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Splatnost faktury činí pět (5) dní ode dne jejího odeslání Zákazníkovi a platba bude poukázána na účet Pořadatele uvedený na faktuře; a

–       Provozovatel doručí Zákazníkovi Vstupenky bez zbytečného odkladu po obdržení platby způsobem dohodnutým mezi Pořadatelem a Zákazníkem.

3.5.       Kupní cena Vstupenky je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky. V případě volby způsobu doručení Vstupenky prostřednictvím pošty či kurýra, je Zákazník povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je Zákazník informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke kupní ceně Vstupenky.

3.6.       Zaslání Vstupenek poštou či kurýrem lze objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním příslušné Akce, pokud se jedná o zaslání v rámci České republiky a nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním Akce v případě zaslání Vstupenky do zahraničí. Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za pozdní doručení či nedoručení Vstupenky.

3.7.       Pokud Zákazník při objednávce uplatní nárok na slevu nabízenou Pořadatelem pro příslušnou Akci, je povinen oprávněnost tohoto nároku prokázat při vyzvednutí Vstupenky na Prodejním místě a/nebo při vstupu na Akci. Nabízené slevy a způsob prokázání oprávněnosti nároku na slevu je uveden na webové stránce Pořadatele v rámci informací týkajících se příslušné Akce. Pokud Zákazník prokazatelně nedoloží oprávněnost nároku na uplatněnou slevu při vstupu na Akci, nebude mu vstup na Akci umožněn a nemá nárok na náhradu kupní ceny Vstupenky.

3.8.       V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Spotřebitel od kupní smlouvy o nákupu Vstupenky odstoupit postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

4. REKLAMACE

5.1.       Veškeré reklamace se řídí výhradně těmito Podmínkami, a to zejména tímto článkem. Uhrazená kupní cena Vstupenky je nevratná, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

5.2.       Předmětem reklamace mohou být pouze Vstupenky zakoupené v Prodejní síti. Osobou oprávněnou uplatnit reklamaci je výhradně Zákazník, který Vstupenku v Prodejní síti zakoupil.

5.3.       Reklamace Vstupenky:

5.3.1.    Zákazník je povinen neprodleně po převzetí či dodání Vstupenky zkontrolovat její správnost a úplnost, a to zejména, nikoli však výlučně, počet Vstupenek, druh a cenu Vstupenky, název Akce a místo a čas jejího konání.

5.3.2.    V případě přímého prodeje Vstupenky na Prodejním místě je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky bezprostředně po jejím zakoupení u obsluhy Prodejního místa. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Obsluha Prodejního místa zprostředkuje Zákazníkovi informaci o způsobu řešení reklamace. Nesprávnou či neúplnou Vstupenku je možno zrušit a vystavit novou. Pokud to z jakýchkoli důvodů není možné, sepíše obsluha Prodejního místa se Zákazníkem reklamační list. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit obsluze Prodejního místa reklamovanou Vstupenku.

5.3.3.    V ostatních případech je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky u Pořadatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vstupenky, a to písemně na adrese sídla Pořadatele či prostřednictvím e-mailu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.3.4.    Zákazník, který zvolil způsob doručení Vstupenky prostřednictvím pošty či kurýra a jemuž nebyla Vstupenka doručena, informuje o této skutečnosti písemně či prostřednictvím e-mailu Pořadatele , který bez zbytečného odkladu uplatní reklamaci u příslušného provozovatele poštovních služeb. Vyřízení takové reklamace, včetně lhůty pro její vyřízení, se řídí reklamačním řádem příslušného provozovatele poštovních služeb. Pokud bude v rámci reklamačního řízení zjištěno, že Vstupenka nebyla doručena z důvodů nikoli na straně Zákazníka, má Zákazník nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, včetně poplatku za její doručení.

5.3.5.    Nebezpečí škody na Vstupence přechází na Zákazníka v okamžiku jejího obdržení. Po tomto okamžiku Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Vstupenky a Zákazník v takovém případě nemá nárok na novou (náhradní) Vstupenku či jakoukoli náhradu.

5.4.       Reklamace z důvodu změny či zrušení Akce:

5.4.1.    Za konání a program Akce, včetně jejího obsahu, kvality, rozsahu služeb nabízených na Akci a termínu Akce, odpovídá výhradně Pořadatel příslušné Akce.

5.4.2.    Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Pořadatele. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

5.4.3.    Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Pořadatele. V případě zrušení Akce určuje podmínky a způsob vrácení kupní ceny Vstupenky Pořadatel.

5.4.4     O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Pořadatele. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Pořadatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.5.    Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.6.    V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

6. UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK POŘADATELE

6.1.      Pořadatel má právo změnit své webové stránky, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Pořadatel má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost svých webových stránek či přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

6.2.       Zákazník je povinen dodržovat při užívání webových stránek PořadatelE právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne PořadatelI či třetím osobám z důvodů na straně Zákazníka.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.   Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

7.2.  Pořadatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Pořadatel bez zbytečného odkladu uveřejní na svých webových stránkách.

7.3.   V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

7.4.   Zákazníci mohou Pořadatele  kontaktovat na následující adrese: Luboš Falhaur, Pernštýnská 141, 533 41 Lázně Bohdaneč, M +420 724 110 753, E falhaur@gmail.com.

8. PLATNOST

8.1.   Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 03.10.2017.